Medlemsarrangementer

Afholdte:

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

                                                   Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00

Frivilligcenter Roskilde, Lokale 2, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. Det Gamle Tinghus – der er rampe og elevator ellers ring på 40106329

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Godkendelse af referat
 5. Formandens beretning
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse
 7. Fremlæggelse af budget for 2020
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Drøftelse af kommende aktiviteter
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Valg til foreningens bestyrelse, revisor og suppleanter
  1. Valg af formand (vælges i ulige år). Lene Niknazmanesh ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  2. Valg af kasserer (vælges i lige år). Helle Bomgaard er på valg. Modtager genvalg.
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   1. Birgitte Goldenbech Neerdal, næstformand er på valg, modtager genvalg.
   1. Lene Houe er på valg.
   1. Lene Tofteng Hansen er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen.
   1. Kim Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
  1. Valg af suppleanter for 1 år
   1. Maria Refsgaard Iversen, modtager ikke genvalg
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
   1. Hanne Jensen modtager genvalg som revisor.

12.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. februar 2020. Indkomne forslag vil blive sendt ud til alle inden generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage, er dine forslag stadig velkomne og du kan også stille op til bestyrelsen m.v.

På bestyrelsens vegne

Helle Bomgaard

Kasserer

Weekend arrangement 12./13. okt. 2019 på Menstrup Kro

PROGRAM for medlemsweekend

12./13. okt. 2019 Menstrup Kro

18. marts 2018 Åbent møde i Roskilde

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. oktober 2017 Åbent møde i Vejle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. april 2017 Åbent møde i Roskilde